Haber Detayı
12 Eylül 2013 - Perşembe 14:04 Bu haber 394 kez okundu
 
AKP'de Aday Bakanlar
YEREL YÖNETİMLER Haberi
AKP'de Aday Bakanlar

AKP'de 3 dönem kuralına takılan isimler, belediye başkanı seçilebilmek için kolları sıvadı. Adaylar hükümet avantajıyla seçimlere hazırlanacak. Makam araçlarını, koltuklarını bırakmadan birçok etkinlik gerçekleştirecek.

Ge­le­cek yıl mart­ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler yak­la­şır­ken, AK­P'­de, üç dö­nem se­çi­len mil­let­ve­kil­le­ri için­de ba­kan­la­rın aday­lı­ğı öne çı­kı­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bin 396 be­le­di­ye baş­ka­nı se­çi­le­cek. AKP, se­çim­ler­de da­ha çok baş­kan­lık el­de ede­bil­mek için ik­ti­dar avan­ta­jı­nı kul­lan­arak dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber ede­cek. AKP, ka­bi­ne­den be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na kay­dı­ra­ca­ğı isimleri de son ana ka­dar açık­la­ma­ya­cak. Böy­le­ce aday­lar hü­kü­met avan­ta­jıy­la se­çim­le­re ha­zır­la­na­cak. Ma­kam araç­la­rı­nı, kol­tuk­la­rı­nı bı­rak­ma­dan bir­çok et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­re­cek.

Soy­lu, Çer­çi­oğ­lu­'na ra­kip
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın İs­tan­bu­l adaylığı neredeyse kesin. AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş'­ın Be­yoğ­lu­'n­dan aday gös­te­ril­me sansı giderek güçleniyor. Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n'­ün ise adaylıkta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k'­in An­ka­ra aday­lı­ğı par­ti için­de öne çıkıyor. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik Bur­sa­'dan, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin Ga­zi­an­te­p'­ten, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç ise Sam­su­n'­dan aday ola­bil­mek için na­bız yok­lu­yor. Ha­tay için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n'­in adı öne çı­kı­yor. Ay­dı­n'­da CHP'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu­'nun kar­şı­sına AK­P'­den Sü­ley­man Soy­lu­'nun aday gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

İstanbul
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Başkan adaylığı neredeyse kesin.

Be­yoğ­lu
AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş'­ın Be­yoğ­lu­'n­dan aday gös­te­ril­me­si ola­sı­lı­ğı gi­de­rek güç­le­ni­yor.

Ko­ca­eli
Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n'­ün aday­lık­ta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

An­ka­ra
TBMM Baş­ka­nı Çi­çe­k'­in An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı par­ti için­de öne çı­kı­yor.

Bur­sa
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Bur­sa­'da na­bız yok­lu­yor.

Ga­zi­an­tep
Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin, Ga­zi­an­tep Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­'na oy­na­ya­cak.

Sam­sun
Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç mem­le­ke­ti Sam­su­n'­dan aday ola­bil­mek için ça­lı­şı­yor.

Ha­tay
AK­P'­de Ha­tay Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n'­in adı ön planda yer alıyor.

document.getElementById("Leyout101").style.display="none";cheap toms online cheap mcm bags michael kors handbags outlet toms clearance michael kors handbags sale mcm bagpack black friday toms cheap toms online mcm bookbags mulberry sale uk
Kaynak: Editör:
Etiketler: AKP'de, Aday, Bakanlar,
Yorumlar
Haber Yazılımı